Informare cu privire la registrul agricol

JUDEŢUL IALOMIŢA

PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI

Nr.132 din 09.01.2018

 

Către,

LOCUITORII ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI

PERSOANELE FIZICE/JURIDICE CARE DEȚIN/FOLOSESC TERENURI DIN U.A.T. CĂZĂNEȘTI

                Prin prezenta vă facem cunoscute prevederile referitoare la obligaţiile ce revin ANUAL persoanelor fizice şi juridice în ceea ce priveşte declararea datelor pentru înscrierea în Registrul Agricol (art.11 și 20 din Ordonanța Guvernului nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol, cu modificările și  completările ulterioare) :

ART. 11 (1) TERMENELE LA CARE PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE AU OBLIGAŢIA SĂ DECLARE DATELE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL AGRICOL sunt următoarele:

         a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

         b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

         c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

          (2) În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea « report din oficiu»  la rubrica « semnătura declarantului» .

         (4) Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru.

         (5) În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are consemnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care corespunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de proprietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/intravilan.

 

         ART. 20 (1) CONSTITUIE CONTRAVENŢIE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 100 LEI LA 500 LEI, ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE, RESPECTIV CU AMENDĂ DE LA 300 LEI LA 1.500 LEI, ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE, următoarele fapte:

         a) refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi a evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;

         b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la faţa locului situaţia reală, în vederea verificării concordanţei dintre aceasta şi datele din registrul agricol;

         c) nedeclararea, la termenele şi în forma stabilite de ordonanţă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol;

        

 

SECRETAR,

OANCEA GEORGETA