PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Atribuţii

Consiliul local – reprezintă autoritatea administrativă  deliberativă, compus din consilieri locali aleşi în condiţiile legii , pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul local se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, şi de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. În intervalul dintre şedinţe, consiliul îşi desfăşoară activitatea prin comisiile  de specialitate, care propun admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâre sau a altor documente.

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale.

     Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii :

  • a)     atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăşilor comerciale şi regiilor autonome de interes local ;
  • b)      atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului, municipiului ;
  • c)      atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului, municipiului ;
  • d)     atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni ;
  • e)      atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;