PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

Atribuţii

Consiliul local – reprezintă autoritatea administrativă  deliberativă, compus din consilieri locali aleşi în condiţiile legii , pentru o perioadă de 4 ani. Consiliul local se întruneşte lunar, în şedinţe ordinare, şi de câte ori este nevoie, în şedinţe extraordinare. În intervalul dintre şedinţe, consiliul îşi desfăşoară activitatea prin comisiile  de specialitate, care propun admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâre sau a altor documente.

Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale.

     Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii :

  • a)     atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăşilor comerciale şi regiilor autonome de interes local ;
  • b)      atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului, municipiului ;
  • c)      atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului, municipiului ;
  • d)     atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni ;
  • e)      atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern;

Registrul de evidenta

Registrul de evidenţã a Sistemelor individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate

Registru COLECTARE

Registru EPURARE

InfoCons

InfoCons

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

Guvernare transparentă

1550134040 poca banner mai 250 116

112

imag.112

Impozite şi taxe

Plata impozitelor și taxelor locale se poate face electronic cu card bancar și cu autentificare prin Ghișeul.ro

Proceduri de expropriere

1575356665 lul 250 176