PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI
Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.ro

În atenția agenților economici, instituțiilor publice si cetațenilor (persoane fizice) din localitatea Căzănești

Comunicat în atenția Cetățenilor și Agenților Economici.pdf

 

PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL CĂZĂNEȘTI

 

În atenția agenților economici, instituțiilor publice si cetațenilor (persoane fizice) din localitatea Căzănești

               

                Având în vedere ca în următoarea perioadă se vor desfășura activități de curățenie de primăvara, Primăria și Consiliul Local Căzănești, vă aduc la cunoștinta obligațiile și raspunderile dvs. , în ceeace privește realizarea  curăţeniei în interiorul localităţii şi în afara acesteia.

                Astfel, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.21/2002 privind gospodărilea localităților urbane și rurale, actualizată, instituțiilor publice si persoanelor fizice și juridice le revin următoarele obligații:

 

 1. să asigure îngrijirea clădirilor şi a terenurilor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri şi grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.
 2. să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
 3. să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
 4. să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
 5. să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;
 6. să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 7. să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
 8. să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
 9. să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi;
 10. să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
 11. să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
 12. să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;
 13. să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul domeniului public.
 14. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice locale;

                De asemenea, în conformitate cu Planul de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor, aprobat prin Hotărârea consiliului local Căzănești nr.81/2019, persoanele fizice și juridice din orașul Căzănești au următoarele obligații:

 1. să colecteze deşeurilor municipaleseparat, în recipienţi sau în saci menajeri, puși la dispozitie de către operatorul de salubritate,(pentru persoane fizice si procurați în regie proprie de către persoanele juridice) neamestecate cu alte tipuri de deşeuri precum deşeuri biodegradabile (iarbă, crengi, etc.), deşeuri de construcţii și desființări, deşeurile de echipamente electrice și electronice, deşeuri de grajd, animale moarte, etc.
 2. să nu abandoneze sau sa arunce deşeurile municipale pe spatiile verzi, căile de comunicație (străzi, trotuare, drumuri agricole), în locuri publice, câmpuri virane și în alte locuri nepermise
 3. să sesizeze organelor competente din cadrul Primăriei Cazanesti, abandonarea sau aruncarea deşeurilor de către persoane fizice și juridice în locuri nepermise;
 4. să colecteze deșeurile biodegradabile (vegetale) provenite din gradini, parcuri, în vederea compostării și fermentării acestora. Deșeurile biodegradabile se vor depozita pe platforme individuale de compostare (locuri potrivite de pe proprietatea persoanelor fizice și juridice) sau pe cele stabilite de administrația publică locală;
 5. să nu abandoneze, să nu depoziteze sau să arunce deșeurile biodegradabile pe spațiile verzi, căile de comunicație (străzi, trotuare, drumuri agricole), în locuri publice, câmpuri virane și în alte locuri nepermise.
 6. să colecteze deşeurile provenite din construcţii si desființări, pe care le vor depozita în locuri potrivite din proprietatea persoanelor fizice şi juridice;
 7. deşeurile din construcţii si desființări, vor sta depozitate în locuri potrivite de pe proprietatea persoanelor fizice și juridice pe durata desfăşurării lucrărilor de construcţii, dar nu mai mult de 30 de zile;
 8. deşeurile din construcţii si desființări, pot fi depozitate, temporar dar nu mai mult de 30 de zile, în fața curții în aşa fel încât să asigure buna circulaţie a autovehiculelor şi a pietonilor şi să nu degradeze terenurile aferente, colmatarea șanțurilor sau drumurile publice;
 9. deşeurile din construcţii și desființări, se vor depozita final în locuri stabilite de administraţia publică locală, după o prealabilă solicitare scrisă;
 10. să nu abandoneze sau să arunce deşeurile provenite din construcţii si desființări pe spațiile verzi, căile de comunicație (străzi, trotuare, drumuri agricole), în locuri publice, câmpuri virane și în alte locuri nepermise. 
 11. să colecteze deşeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), fără a le amesteca cu alte tipuri de deşeuri, care se vor depozita în locuri potrivite de pe proprietatea persoanelor fizice și juridice. Ridicarea acestora de la persoanele fizice și juridice, se va face cu titlu gratuit, în cadrul campaniilor de colectare organizate de administrația locală, trimestrial, prin unități specializate;
 12. să nu depoziteze, abandoneze sau să arunce de echipamente electrice și electronice (DEEE) pe spațiile verzi, căile de comunicație (străzi, trotuare, drumuri agricole), în locuri publice, câmpuri virane și în alte locuri nepermise.
 13. să colecteze și să depoziteze gunoiul de grajd, în spaţii individuale de depozitare de pe proprietatea persoanelor fizice și juridice, spații care trebuie să respecte prevederile Planului local de acţiune pentru zone declarate vulnerabile la nitraţi din surse agricole, aprobat prin hotărârea Consiliului Local;
 14. să le depoziteze în aşa fel încât să nu afecteze prin miros vecinătăţile, să nu polueze apele pluviale și să elimine compostul pe câmp ca îngrăşământ natural;
 15. să nu depoziteze, abandoneze sau să arunce gunoiul de grajd pe spațiile verzi, căile de comunicație (străzi, trotuare, drumuri agricole), câmpuri virane, malurile râului, canale etc.

        Planul de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor,integral,  poate fi consultat pe site-ul primăriei Căzănești, la adresa www.primariacazanestiil.ro

COMUNICAT

Primaria ORASULUI CAZANESTI aduce la cunostinta locuitorilor, in conformitate cu:

 • ● Programul de Salubritate al Orasului Cazanesti pentru colectarea deseurilor menajere, a resturilor vegetale si a gunoiului de grajd ;
 • ● Prevederile Legii nr.  101/ 2006  a serviciului de salubrizare a localitatilor , republicata  ,conform carora:

► Agentii economici de pe raza Orasului Cazanestiau obligatia de a contracta serviciul de Salubritate , operatorul regional caruia Primaria i-a delegat gestionarea serviciului : SC SELECTIV DEȘEURI 2010 SRL GRIVIȚA;

                       ► Sa respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubritate;

                       ► Sa asigure precolectarea selectiva a deseurilor menajere ,

- prevederile art. 36 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.119 / 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei : ,, Autoritatile publice locale , operatorii economici si cetatenii au obligatia sa asigure colectarea selectiva , indepartarea si neutralizarea deseurilor solide. Se interzice aruncarea deseurilor solide in alte locuri decat cele amenajate special si autorizate. La elaborarea regulamentelor de salubritate, primariile au obligatia sa respecte normele sanitare si sa consulte directia de sanatate publica teritoriala. Cetatenii sunt obligati sa respecte intocmai masurile stabilite de primarie pentru asigurarea igienei publice si salubritatii localitatii, precum si regulile elementare de igiena in gospodaria sau locuinta proprie , astfel incat sa nu creeze disconfort vecinilor si sa nu constituie pericol pentru sanatatea publica a comunitatii.”

 • ● Prevederile art.47 si a art.48 din Legea 51 / 2006 , privind serviciile comunitare de interes public , republicata :

,, Nerespectarea regulilor privind regimul deseurilor , instituite prin lege , constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 la 1000 lei ; Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform competentelor stabilite de lege de reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Internelor , ai Garzii Nationale de Mediu , ai primarilor.”

 

 

 

 

 

 

Catățenii sunt obligați să respecte următoarele  măsuri:

 1. Cetatenii vor precolecta gunoiul menajer in euro-pubele de 120 l puse la dispozitie de operatorul regional.Aceste deseuri nu vor fi amestecate cu resturi vegetale, gainat de pasare, balegar de porc, pamant, cenusa si alte fractii compostabile. Pubelele vor fi folosite doar in scopul colectarii gunoiului menajer si se va asigura intretinerea acestora;
 2. Cetatenii vor colecta deseurile reciclabile din ambalaje in sacii tranparenti de 120 l pusi la dispozitie cu titlu gratuit de catre operatorul de salubritate. Deseurile reciclabile de ambalaje sunt :

PLASTIC  și HDPE – STICLE DE PLASTIC,  BIDOANE DE PLASTIC, CUTII, FOLIE, PUNGI - curate;nu se vor colecta separat ambalajele de plastic care nu pot fi curățate, polistiren, deșeuri medicale etc.

CARTON – CARTI, ZIARE, CARTOANE USCATE, MACULATURĂ, PLICURI, CUTII ș.a.;nu se vor colecta separate hârtia și cartonul folosite, cu reziduuri, hârtie de ambalaj lucioasă, ș.a.

STICLA – STICLE SI BORCANE SI AMBALAJE DIN STICLĂ; nu se vor colecta separate, oglinzi, geamuri, porțelan, ceramica, etc.

METAL – DOZE ALUMINIU, AMBALAJE DE LA SPRAY –URI,    AMBALAJE DE LA CONSERVE(spălate în prealabil); nu se vor colecta separat ambalajele de metal care nu pot fi curățate, deșeuri medicale etc.

 1. Deseurile menajere, fractia umeda, se va colecta de catre operatorul de salubritate, in fiecare zi de vineri.

Deseurile reciclabile  vor fi ridicate de catre operatorul de salubritate din doua in doua saptamani, respectiv in a doua si in a patra zi de vineri din luna.

 1. Gunoiul de grajd provenit din fermele de animale sau gospodarii cu un numar mare de animale, va fi transportat cu mijloace proprii ale cetatenilor si depozitat pe terenurile proprietate privata (compost ,ingrasamant natural ) sau la platformele de compost betonate situate in Orasul  Cazanesti,( in zona fostului CAP); Gunoiul nu trebuie sa contina : moloz din constructii,sticla sau alte deseuri, decat resturi vegetale sau gunoi de grajd.
 2. Depozitarea gunoaielor in alte locuri decat cele mentionate mai sus , va conduce la sanctionarea celor vinovati, cu amendă cuprinsă între 500-1000 lei.

 

PRIMAR

                                                                 STELIAN TRAIAN